Grønlands Landsting

Landstingssamlinger      Tilbage Næste

EM-2001

Sagsnummer Titel
01EM/01.25.01-1 Mødets åbning.
01EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
01EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for forårssamlingen 2002.
01EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.
01EM/01.25.01-5 Valg af formand for Landstinget.
01EM/01.25.01-6 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand til Landstinget.
01EM/01.25.01-7 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
01EM/01.25.01-8 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.
01EM/01.25.01-9 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.
01EM/01.25.01-10 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsafgiftsloven og pasloven.
01EM/01.25.01-11 Udenrigspolitiske redegørelse.
01EM/01.25.01-12 Forslag til landstingsbeslutning om Landstingets udtalelse vedrørende udkast til anordninger for Grønland om visse forholdsregler mod Sierra Leone og Liberia.
01EM/01.25.01-13 Forslag til landstingsfinanslov for 2002.
01EM/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat.
01EM/01.25.01-15 Forslag til landstingslov om ferie.
01EM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af Landstingslov om fangst og jagt.
01EM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland.
01EM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om ændring af Landstingslov om forbrugerråd, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.
01EM/01.25.01-19 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikrafttræden for Grønland af anordning om ændring af anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
01EM/01.25.01-20 Forslag til landstingslov om erhvervsfremme inden turismeerhvervet og landbaserede erhverv.
01EM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
01EM/01.25.01-22 Redegørelse for fiskeriets situation.
01EM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
01EM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om Daginstitutioner, dagpleje m.v.
01EM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension.
01EM/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger.
01EM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om aktivering af ledige.
01EM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om arbejdsformidling m.v.
01EM/01.25.01-29 Børn og unge redegørelse 2001 "Barnet i centrum".
01EM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om takstmæssig hjælp.
01EM/01.25.01-31 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om søtransport af gods til og fra i Grønland.
01EM/01.25.01-32 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om andelsboliger.
01EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger.
01EM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
01EM/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om folkeskolen.
01EM/01.25.01-36 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse i forbindelse med dansk ratifikation af Kyotoprotokollen.
01EM/01.25.01-37 Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.m.
01EM/01.25.01-38 Forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
01EM/01.25.01-39 Forslag om godkendelse af Landskassens regnskaber for 2000.
01EM/01.25.01-40 Valg af Landskassens revisor.
01EM/01.25.01-41 Beslutningsforslag om etablering af forbindelse fra en anden sø til vandforsyningen af Ittoqqortoormiit.
01EM/01.25.01-42 Forslag til forespørgselsdebat om erhvervsudvikling i Grønland.
01EM/01.25.01-43 Beslutningsforslag om fastsættelse af bygdepolitik for Grønland.
01EM/01.25.01-44 Beslutningsforslag om at planlægge en udvikling af byerne langs kysten i Grønland på økonomi- og arbejdsmarkedsområdet.
01EM/01.25.01-45 Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi i højere grad kan sikre medarbejdernes fastholdelse på arbejdsmarkedet.
01EM/01.25.01-46 Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan sikre lige konkurrencevilkår for både private virksomheder og offentlige institutioner.
01EM/01.25.01-47 Beslutningsforslag om ændring af bygningsreglement af 1982.
01EM/01.25.01-48 Beslutningsforslag om at nærmeste pårørende til patienter, der sendes til behandling fra Grønland, søges givet mulighed til fuld dækning af udgifterne.
01EM/01.25.01-49 Beslutningsforslag om at bevillinger til brandvæsenet bliver mere ligeligt fordelt.
01EM/01.25.01-50 Beslutningsforslag om klare regler vedrørende kontrol af indhandlede fangster af fisk og skaldyr til landanlæg.
01EM/01.25.01-51 Beslutningsforslag om at påbegynde forhandlinger med den danske regering med henblik på at Grønland opnår større medindflydelse og kompetence vedrørende Danmarks politik inden for hvalfangst.
01EM/01.25.01-52 Beslutningsforslag om at rejeafgiften forhøjes med 2% i finanslovsforslag 2002.
01EM/01.25.01-53 Forslag til forespørgselsdebat om etablering af et behandlingssystem i personlig udvikling.
01EM/01.25.01-54 Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.
01EM/01.25.01-55 Forslag til forespørgselsdebat om personer der frivilligt påtager sig socialt og sundhedsmæssigt arbejde i vort land via foreninger og organisationer.
01EM/01.25.01-56 Beslutningsforslag om anlæggelse af en landingsbane for fastvingede fly i nærheden af Ittoqqortoormiit.
01EM/01.25.01-57 Beslutningsforslag om at byer med under 2000 indbyggere får en særlig finansieringsordning, hvad angår anlæg til spildevandsafledning.
01EM/01.25.01-58 Beslutningsforslag om at etablering af en landingsbane for fastvingede fly i Paamiut bliver medtaget i forslag til finanslov 2002.
01EM/01.25.01-59 Beslutningsforslag om ændring af kompetencen for Revisionsudvalget.
01EM/01.25.01-60 Forslag til ændring af Forretningsordenen for Grønlands Landsting.
01EM/01.25.01-61 Ombudsmandens beretning 2000.
01EM/01.25.01-62 Beslutningsforslag om, at fastholde indhandlingstilskuddet for sælskind på kr. 380,00 i perioden 1. august 2001 til 31. december 2001.
01EM/01.25.01-63 Forslag til forespørgselsdebat vedrøende sikring af, at sælskindsprodukter fortsat danner indtjeningsgrundlaget for fangerdistrikterne.
01EM/01.25.01-64 Spørgsmål til Landsstyret om at Q-17-både og Q-19-både samt almindelige joller og motorbåde bevilges dispensation til at sejle med turister.
01EM/01.25.01-65 Spørgsmål til Landsstyret om på hvilke måder Landstinget kan medvirke konstruktivt til at udforme lovgivningen på rensdyrjagt-området i forhold til de overordnede politiske målsætninger.
01EM/01.25.01-66 Beslutningsforslag om at erhvervsfangere gives tilladelse til salg af deres rensdyrfangst frem til den 31. december 2001.
01EM/01.25.01-67 Beslutningsforslag om at der sker en ændring af indhandlingstilskud til sælskind, således at kun erhvervsfangere får glæde af ordningen.
01EM/01.25.01-68 Spørgsmål til Landsstyret om at der gives tilladelse til en begrænset rensdyrjagt i vinterperioden i Midtgrønland.
01EM/01.25.01-69 Spørgsmål til Landsstyret om status på indhandling af sælskind i dag.
01EM/01.25.01-70 Beslutningsforslag om forhøjelse af bevillinger til kirken på konto 45.10.
01EM/01.25.01-71 Forslag til forespørgselsdebat om at undersøge mulighederne for samarbejde med andre lande vedrørende udvikling af Grønland.
01EM/01.25.01-72 Spørgsmål til Landsstyret om initiativer til støtte for indhandling og produktion i Upernavik området.
01EM/01.25.01-73 Beslutningsforslag om ændring af den dansk-amerikanske forsvarsaftale af 1951.
01EM/01.25.01-74 Forslag til forespørgselsdebat om dækning af udgifter ved skilsmissebørns skiftevise ophold hos begge forældre.
01EM/01.25.01-75 Spørgsmål til Landsstyret om at hjemtage handicappede grønlændere fra Danmark.
01EM/01.25.01-76 Valg af Landsstyremedlemmer.
01EM/01.25.01-77 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.
01EM/01.25.01-78 Forslag til landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.
01EM/01.25.01-79 Forslag til landstingsbeslutning om at indskyde aktiekapital i Royal Greenland A/S og Nuka A/S inklusiv Neqi A/S.