Grønlands Landsting

Landstingssamlinger      Tilbage Næste

FM-2001

Sagsnummer Titel
01FM/01.25.01-1 Mødets Åbning
01FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
01FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamlingen 2001.
01FM/01.25.01-4 Valg til Udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.
01FM/01.25.01-5 Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.,
01FM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
01FM/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
01FM/01.25.01-8 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om KNI A/S. (Bemyndigelse til salg af aktier m.m.)
01FM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed. (Betingelser for næringsbrev).
01FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. (Betingelser for alkoholbevilling).
01FM/01.25.01-11 Redegørelse om en eventuel privatisering af KNI Pisiffik A/S.
01FM/01.25.01-12 Politisk Økonomisk Redegørelse 2001.
01FM/01.25.01-13 Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2000.
01FM/01.25.01-14 Forslag om godkendelse af Landskassens regnskaber for 2000.
01FM/01.25.01-15 Forslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2002.
01FM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
01FM/01.25.01-17 Forslag til landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger.
01FM/01.25.01-18 Forslag til landstingsforordning om revalidering.
01FM/01.25.01-19 Redegørelse om principper for en fremtidig arbejdsløshedsforsikringsordning.
01FM/01.25.01-20 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om skibsmåling.
01FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af søloven og ophævelse af lov om skibsregistrering m.v.
01FM/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.
01FM/01.25.01-23 Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden 2000.
01FM/01.25.01-24 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs.
01FM/01.25.01-25 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning.
01FM/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om patienters retsstilling.
01FM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om forbud mod visse dopingmidler.
01FM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser.
01FM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.
01FM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen.
01FM/01.25.01-31 Forslag til landstingsbeslutning om etablering af en universitetspark, "Ilimmarfik".
01FM/01.25.01-32 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ikrafttræden for Grønland af lov om bloktilskud fra Staten til Grønland 2002-2003.
01FM/01.25.01-33 Forespørgsel om forskellige kirkelig forhold, herunder opførelse af skolekapeller i bygder.
01FM/01.25.01-34 Forespørgsel vedrørende mulige ændringer af finansieringsforhold for BSU-huse.
01FM/01.25.01-35 Forespørgselsdebat vedrørende fiskeriet i Grønland.
01FM/01.25.01-36 Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes man støtter, styrker og forbedrer vilkårene for de grønlandske uddannelsessøgende uden for Grønland.
01FM/01.25.01-37 Forslag til forespørgselsdebat om Hjemmestyrets fremtidige brug af kapacitetstilpasningsaftaler i forhold til de i Grønland bestående produktionsanlæg.
01FM/01.25.01-38 Forespørgsel vedrørende mulig afbødning af stigningen i prisen på flybilletter i yderdistrikterne.
01FM/01.25.01-39 Beslutningsforslag vedrørende landstingsmedlemmers ret til distrikts- og orienteringsrejser i Grønland.
01FM/01.25.01-40 Beslutningsforslag til Landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for afskaffelse af skattebetaling af renter på opsparing i banken.
01FM/01.25.01-41 Forslag til forespørgselsdebat om den fysiske placering af de grønlandske uddannelsesinstitutioner, herunder drøftelse af større decentralisering af uddannelsesinstitutionerne.
01FM/01.25.01-42 Forslag til forespørgselsdebat om, at der skabes mulighed for, at personer med evner for håndværk såsom husflid, kunstværk, maleri, syning m.v. til enhver tid kan oppebære fast indtjening af deres arbejde.
01FM/01.25.01-43 Beslutningsforslag om udvidet høringspligt for Landsstyret i anliggender af kommunal interesse.
01FM/01.25.01-44 Beslutningsforslag vedrørende afskaffelse af krav om depositum på ældrevenlige boliger.
01FM/01.25.01-45 Forslag til forespørgselsdebat om nødvendige fredningsmæssige tiltag for bevarelse af den grønlandske fuglebestand, der ifølge uvildige eksperter er stærkt truet.
01FM/01.25.01-46 Beslutningsforslag om anvendelse af et enkelt skattekort i forbindelse med flere arbejdsgivere.
01FM/01.25.01-47 Beslutningsforslag om, at provenuet fra en omsætningsafgift på driften af enarmede tyveknægte i Hjemmestyrevirksomheder (hoteller og skibe) tilfalder Grønlands Idrætsforbund.
01FM/01.25.01-48 Beslutningsforslag om ændring af gældende regler for rensdyrjagt.
01FM/01.25.01-49 Beslutningsforslag om afsættelse af midler til etablering af et behandlingshjem for handicappede i Kangerlussuaq.
01FM/01.25.01-50 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 7/1999 om etablering eller udbygning af ordninger til dækning af alle omkostninger vedrørende barselsorlov.
01FM/01.25.01-51 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 5/1999 om nedsættelse af et arbejdsudvalg som skal fremlægge forslag om fælles initiativer til at bekæmpe vold mod kvinder i de vestnordi
01FM/01.25.01-52 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 6/1999 om forbedring af kvinders stilling på arbejdsmarkedet.
01FM/01.25.01-53 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/1999 om forbedring af vilkårene for kvinde- og kønsrelateret forskning.
01FM/01.25.01-54 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/1999 om nedsættelse af udvalg med repræsentanter fra alle politiske partier, ligestillingsudvalget/rådet og fra centrale kvindesagsorga
01FM/01.25.01-55 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2000 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering at etablere et samarbejde omkring dokumentation
01FM/01.25.01-56 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2000 om udarbejdelse af en fælles vestnordisk handlingsplan for det kulturelle samarbejde med det øvrige Norden.
01FM/01.25.01-57 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke konkrete initiativer landstinget ønsker til sikring af den bedst mulige udnyttelse af miljøvenlige energiformer som geotermisk energi, vindkraft, solenergi og varme kilder (f.eks. forekomsten i Nuuk-
01FM/01.25.01-58 Forespørgsel om mulighederne for afhjælpning af lærermangelen i Grønland.
01FM/01.25.01-59 Beslutningsforslag vedrørende ændring af finansiering af større andelsboliger.
01FM/01.25.01-60 Beslutningsforslag vedrørende betaling af nære pårørendes pasning og pleje af fysisk og psykisk handicappede.
01FM/01.25.01-61 Forespørgsel vedrørende indhandlingsanlæg i Grønland.
01FM/01.25.01-62 Forespørgsel vedrørende sikring af den bedst mulige forrentning af de offentlige finanser.
01FM/01.25.01-63 Forespørgsel vedrørende Grønlands handelsmæssige status nationalt og internationalt.
01FM/01.25.01-64 Beslutningsforslag om tilsikring af muligheden for betaling af nære pårørendes pasning og pleje af fysisk og psykisk handicappede.
01FM/01.25.01-65 Forespørgsel til debat i Landstinget, på hvilke måder Landstingets medlemmers postion kan forbedres, så det enkelte landstingsmedlem bliver bedre beskyttet mod politisk gruppepres.
01FM/01.25.01-66 Forespørgselsdebat om klarere adskillilelse mellem den lovgivende og udøvende magt.
01FM/01.25.01-67 Beslutningsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt som grundlag for tildeling af boligsikring.
01FM/01.25.01-68 Forespørgsel om fortsættelse af anlægsprogram for etablering af landingsbaner for fastvingede fly.
01FM/01.25.01-69 Beslutningsforslag vedrørende regelsætning for affattelse af reklamer på grønlandsk.
01FM/01.25.01-70 Forespørgsel vedrørende forsikring af fiskefartøjer erhvervet med støtte fra ESU.
01FM/01.25.01-71 Forespørgsel vedrørende erhvervsuddannelse for anlæg og byggeri.
01FM/01.25.01-72 Forespørgsel om ubegrænset jagt på ræve over en fastsat periode.
01FM/01.25.01-73 Beslutningsforslag om ændring af fredningsbestemmelserne for hvalros.
01FM/01.25.01-74 Forespørgsel om behovet for en grundig afdækning og udredning af arbejdsforholdene i den sociale sektor for ansatte med faglært baggrund.
01FM/01.25.01-75 Forespørgsel vedrørende behovet for og brugen af informationsteknologi i Grønland.
01FM/01.25.01-76 Forespørgsel om hvorledes Hjemmestyret sikrer den bedst mulige gennemførelse af anlægs- og renoveringsopgaver.
01FM/01.25.01-77 Beslutningsforslag om tilskudsmuligheder for medlemmer af Grønlands Idrætsforbunds deltagelse i internationale arrangementer.
01FM/01.25.01-78 Forespørgsel vedrørende styring og drift af anlægsfonden.
01FM/01.25.01-79 Beslutningsforslag om anvendelse af offentlige midler til boligbyggeri til etablering af en finansieringsinstitut med det formål at fremme privat boligbyggeri.
01FM/01.25.01-80 Beslutningsforslag om tilsikring af økonomisk ligestilling af unge under uddannelse i forbindelse med studenterudveksling.
01FM/01.25.01-81 Beslutningsforslag om forbedring af Grønlands selvforsyningsgrad af kødvarer.
01FM/01.25.01-82 Forespørgsel om mulighederne for at forbedre betingelserne for uddannelses- og praktikophold.
01FM/01.25.01-83 Beslutningsforslag om at en del af provenuet fra afgiften på spiritus anvendes til forebyggende arbejde mod misbrug af spiritus og euforiserende stoffer.
01FM/01.25.01-84 Forslag til Landstingslov om ophævelse af Landstingslov nr. 1 af 2. maj 1997 om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
01FM/01.25.01-85 Forslag til forespørgselsdebat om en drøftelse af Hjemmestyrets planer om at forlænge landingsbanerne for fastvingede fly i Diskobugten.
01FM/01.25.01-86 Forespørgsel vedrørende returflaskesystem eller destruktionsordning i visse yderdistrikter.
01FM/01.25.01-87 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge gældende lovgivning om fordeling af tips- og lottomidler ændret, således at idrættens andel af de samlede midler øges.
01FM/01.25.01-88 Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister.
01FM/01.25.01-89 Beslutningsforslag om krav om forhåndsforsikring af indbo.
01FM/01.25.01-90 Beslutningsforslag om ændring af salg af øl på 3,6%.
01FM/01.25.01-91 Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken.
01FM/01.25.01-92 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
01FM/01.25.01-93 Forslag til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven)
01FM/01.25.01-94 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en lovgivning om, at den i kyst- og flytrafikken gældende aldersgrænse for, at børn skal betale voksentakst fra det fyldte 12. år, forhøjes til det fyldte 16. år.
01FM/01.25.01-95 Forslag til Landstingsbeslutning om, at der udarbejdes et ændringsforslag til Landstings forordningen nr. 9. af 30. oktober 1992 vedrørende hjælp til børn og unge, således at al hjælp der kan ydes med hjemmel i forordningen hviler på et beh
01FM/01.25.01-96 Spørgsmål vedrørende passagertransport til bygderne i Midtgrønland.
01FM/01.25.01-97 Spørgsmål vedrørende strammere foranstaltninger og forebyggende virksomhed i forbindelse med seksuelt misbrug af børn samt voldtægt.
01FM/01.25.01-98 Spørgsmål vedrørende øget eller tvungen anvendelse af det grønlandske sprog i den offentlige forvaltning og private virksomheder samt afledte krav til medarbejderes sprogkundskaber og efteruddannelsesmuligheder.
01FM/01.25.01-99 Spørgsmål vedrørende forbedring af havnefaciliteterne i Sisimiut.
01FM/01.25.01-100 Forslag til landstingsbeslutning om, at indtægtsgrænsens grundbeløb for ansøgning om boligsikring forhøjes.
01FM/01.25.01-101 Spørgsmål vedrørende regelsætning om fangst på vågehvaler. (Spørgsmål til mundtlig forelæggelse)
01FM/01.25.01-102 Beslutningsforslag om genopretning af hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven og ansøgning om ekstrabevillinger til sundhedsvæsenet.
01FM/01.25.01-103 Forslag til landstingsbeslutning om at der ydes et midlertidigt tilskud til solarolie for de kystnære fiskere og at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der skal fremkomme med forslag til løsninger på det kystnære fiskeris økonomiske
01FM/01.25.01-104
01FM/01.25.01-105
01FM/01.25.01-106