Grønlands Landsting

Landstingssamlinger      Tilbage Næste

Em-2000

Sagsnummer Titel
00EM/01.25.01-1 Mødets Åbning
00EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen
00EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for forårssamlingen 2001
00EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer
00EM/01.25.01-5 Valg af formand for Landstinget
00EM/01.25.01-6 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand til Landstinget.
00EM/01.25.01-7 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg
00EM/01.25.01-8 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber
00EM/01.25.01-9 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstinget Udenrigs- og sikkerhedspolitisk Udvalg
00EM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
00EM/01.25.01-11 Redegørelse vedrørende fremtidig kommunal status for Kangerlussuaq
00EM/01.25.01-12 Forslag til landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.
00EM/01.25.01-13 Udenrigspolitisk Redegørelse.
00EM/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven).
00EM/01.25.01-15 Forslag til Landstingsfinanslov for 2001
00EM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark (normering af stillinger).
00EM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland (normering af stillinger).
00EM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
00EM/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
00EM/01.25.01-20 Forslag til landstingslov om ændring af landstinglov om fiskeri.
00EM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
00EM/01.25.01-22 Forslag til landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.
00EM/01.25.01-23 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.
00EM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
00EM/01.25.01-25 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse om anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskader i Grønland.
00EM/01.25.01-26 Redegørelse vedrørende landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
00EM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.
00EM/01.25.01-28 Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.
00EM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om søfartsuddannelser
00EM/01.25.01-30 Forslag til landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.
00EM/01.25.01-31 Forslag til landstingsbeslutning om, at der snarest muligt etableres et henvendelses- og behandlingsrådgivningssted for seksuelt misbrugte.
00EM/01.25.01-32 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om ændring af Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, hvorved den person, der
00EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsbeslutning om, at fåreholdere fritages for afgiften til snescootere op til 500 ccm.
00EM/01.25.01-34 Pisortat kommunillu suliffeqarfiutaanni (meeqqerivinni assigisaannilu) sulilinnginermi pinerluuteqarsimasutut nalunaarsorneqarsimannginnissamik imaqartunik Naalakkersui sut malittarisassioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassa
00EM/01.25.01-35 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag, hvor Landstinget ændrer visse formuleringer i § 3, stk. 4 i Hjemmestyrets  bekendtgørelse af nr. 34 af 29. december 1998 om erhvervsjagtbeviser
00EM/01.25.01-36 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til regeldannelse, der har til formål, at personer, som igennem en lang årrække har været ansat i statens tjeneste, og som har haft flere flytninger fra tjenestested til tj
00EM/01.25.01-37 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at  grønlandske uddannelsessøgende får adgang til jagt på kvoterede arter straks efter afsluttet uddannelsesophold uden for landet.
00EM/01.25.01-38 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte forslag om at ophæve moderniseringsstoppet for fiskeriflåden i Ilulissat og Uummannaq
00EM/01.25.01-39 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler.
00EM/01.25.01-40 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om fastsættelse af huslejeloft for leje af boliger, udlejet til Grønlands Hjem mestyre og kommunerne.
00EM/01.25.01-41 Forslag til Landstingsbeslurning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en lovgivning om, at den i kyst- og flytrafikken gældende aldersgrænse for, ar børn skal betale voksentakst fra det fyldte 12. år, forhøjes til det fyldte 16. år.
00EM/01.25.01-42 Forslag til landstingsbeslutning om, at indtægtsgrænsens grundbeløb for ansøgning om boligsikring forhøjes.
00EM/01.25.01-43 Forslag til landstingsbeslutning om, at retten til alderspension bliver en menneskeret for enhver ældre person i Grønland, og med henblik på, at alderspension, handicappension og førtidspension ikke længere skal beregnes på baggrund af ægte
00EM/01.25.01-44 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at fiskere bosiddende i Uummannaq og Ilulissat kommuner atter kan få tilskud til anskaffelse af fiskefartøjer.
00EM/01.25.01-45 Forslag til landstingsbeslutning om, at at der i Landstingets Finanslov oprettes en ny konto, således at der bliver bevilget vederlag til grønlandske kunstnere til deres virke i nærmere afgrænsede perioder (3-4 år).
00EM/01.25.01-46 Forslag til Landstingsbeslutning om, at der udarbejdes et ændringsforslag til Landstings forordningen nr. 9. af 30. oktober 1992 vedrørende hjælp til børn og unge, således at al hjælp der kan ydes med hjemmel i forordningen hviler på et beh
00EM/01.25.01-47 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om afsættelse af henholdsvis 4,2 millioner kr. i 2001 og  3,9 millioner kr. de efterføl gende år til etableringsarbejdet med en børnelægeordnin
00EM/01.25.01-48 Aningaasat BSU-mit atorluni illuliornermut atukkat erniaasa ilaasa illut iluarsaannissaan nut toqqorneqartalernissaannik maleruagassiornissamik siunertaqartumik Naalakkersui sut suliniuteqalernissaata Inatsisartunit aalajangiiffigineqarniss
00EM/01.25.01-49 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at tjenesteboliger, der bliver tildelt i forbindelse med ansættelse i Grøn lands Hjemmestyre eller kommunerne, og som man har beboet i mini
00EM/01.25.01-50 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret til Landstingets efterårssamling i forbindelse med forslag til landstingsfinanslov for 2001 pålægges at fremsætte forslag om afsættelse af henholdsvis 10 millioner kroner i 2002 og 7,3 mil
00EM/01.25.01-51 Forespørgselsdebat om kvotefiskeriets tilrettelæggelse
00EM/01.25.01-52 Forespørgselsdebat om, at der gennem lovgivningen bør føres kontrol med psykisk og fysisk vold mod enkelte skoleelever.
00EM/01.25.01-53 Forespørgselsdebat om, hvorledes forældre til  børn, anbragt uden for hjemmet, fremover kan modtage behandling, medens børnene er anbragt uden for hjemmet.
00EM/01.25.01-54 Forespørgselsdebat om mulighederne for, at Landsstyret planlægger opførelse af kirker til eksisterende skolekapeller, der blev opført i 1950'erne og som stadig anvendes, i nogle af bygderne, således at dette planlægningsarbejde udføres i de
00EM/01.25.01-55 Forespørgselsdebat om, at samtlige produktionsanlæg i bygderne henføres under NUKA A/S.
00EM/01.25.01-56 Forespørgselsdebat om mulighederne for,  at nogle af de bygdeproduktionsanlæg, der enten drives af Royal Greenland eller Nuka A/S og som på grund af lukning står stille hen, enten overdrages til private, folk der agter at etablere sig som p
00EM/01.25.01-57 Hvilken hjælp og støtte skal børn med vidtgående handicaps og deres forældre med vished kunne forvente, der ydes dem nu og i fremtiden? Der tænkes primært på aktuelle behov som fysisk optræning, skolekundskaber, emotionel støtte til personl
00EM/01.25.01-58 Der ønskes en debat i Landstinget, på hvilke måder Landstinget kan medvirke til at støtte og fremme en mere ligelig deltagelse af begge køn inden for de samfundsmæssige opgaver, som Landstinget har direkte indflydelse på, for eksempel i for
00EM/01.25.01-59 Hvordan kan Landstinget øge udbyttet af deltagelsen i Nordisk Råds aktiviteter, og hvordan kan der skabes større synlighed omkring dette arbejde, og hvordan kan deltagelse i møder, konferencer m.m. i Nordisk Råds regi målrettes og i større
00EM/01.25.01-60 Forespørgselsdebat om selvbyggerhuse (Illorput 2000).
00EM/01.25.01-61 Forespørgselsdebat om overførsel til Grønland af ansvaret for tilsynet med fartøjer i Grønland.
00EM/01.25.01-62 Pituffimmi radaregarfiup nutarterneqarnissaanik pilersaarutit pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinneq.
00EM/01.25.01-63 Forespørgelsdebat om mulighederne for og nødvendigheden af, at kvotetildelig sker i tilpasning til forekomsten. Som bekendt er krabbefiskeri i vort land nu, efter nogle års udviklingsarbejde, i gang på et velfunderet grundlag, og som følge
00EM/01.25.01-64 Forslag til Landstingets udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af Udlændingeloven
00EM/01.25.01-65 Forslag til Landstingets udtalelse til forslag til lov om ændring af kriminalloven for Grønland.
00EM/01.25.01-66 Valg af Landskassens revisor.
00EM/01.25.01-67 Godkendelse af Landskassens Regnskab for 1999
00EM/01.25.01-68 Vi anmoder om, at der fastsættes ens mindstegrænse for beløbsstørrelsen, gældende for hele landet, i forbindelse med ydelse af offentlig hjælp til arbejdsløse.
00EM/01.25.01-69 Forslag om ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser, der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller ungt menneskes ophold på en d
00EM/01.25.01-70 Forslag om, at forstanderne på Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge igen får tillagt ankemulighed i forbindelse med hjemgivelse, i henhold til § 32 i Forretningsorden for Landstinget.
00EM/01.25.01-71 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Kyoto-protokollen.
00EM/01.25.01-72 Ombudsmandens Beretning 1999
00EM/01.25.01-73 Spørgsmål til Landsstyret om, hvilke planer Landsstyret har for at realisere ønskerne fra erhvervsfiskere og kommunale myndigheder, der deltog i rejeseminar i Qeqertarsuaq.
00EM/01.25.01-74 Forespørgselsdebat om den kritik, som Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber har fremført vedrørende Great Greenland og Landstingets garantistillelse over for Puisi A/S.