Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-2000

Sagsnummer Titel
00FM/01.25.01-1 Mødets Åbning
00FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen
00FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for næste samling
00FM/01.25.01-4 Valg til Udvalg, Råd,  Nævn og Repræsentationer.
00FM/01.25.01-5 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
00FM/01.25.01-6 Grønlands Hjemmestyrets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov nr. 940 af 20. dec. 1999  om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorg. iht menneskerettighedskonventioner.
00FM/01.25.01-7 Grønlands Hjemmestyrets udtalelse til dansk ratifikation af valgfri protokol til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.
00FM/01.25.01-8 Grønlands Hjemmestyre udtalelse til forslag om ændring af lov om en tjenestemandsret for Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland til forelæggelse på FM 2000.
00FM/01.25.01-9 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget.
00FM/01.25.01-10 Politisk-Økonomisk beretning 2000.
00FM/01.25.01-11 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2001.
00FM/01.25.01-12 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.
00FM/01.25.01-13 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
00FM/01.25.01-14 Landskassens regnskab for 1999.
00FM/01.25.01-15 Forslag til ændring af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap.
00FM/01.25.01-16 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge.
00FM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold.
00FM/01.25.01-18 Forslag til Landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
00FM/01.25.01-19 Grønlands Hjemmestyrets udtalelse om forelæggelse af UN/ECE-protokoller om tungmetaller og persistente organiske forureningsstoffer (POP'er).
00FM/01.25.01-20 Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfri miljøer m.v.
00FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsbeslutning om, at der i landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer indføjes en bestemmelse om aldersbegrænsning ved køb af tobaksvarer.
00FM/01.25.01-22 Helhedsløsning - Redegørelse om døgntilbud til børn og unge.
00FM/01.25.01-23 Daginstitutionsredegørelse 2000
00FM/01.25.01-24 Rapport vedrørende omlægning af sociale sikringsydelser.
00FM/01.25.01-25 Boligredegørelse.
00FM/01.25.01-26 Beslutningsforslag om at gøre ægsamling og salg af æg fra gråmåge og svartbag   tilladt.
00FM/01.25.01-27 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge at bane vejen for,  at indtægter fra såkaldte "enarmede tyveknægte" opsat i offentlige virksomheder og ski- be, kommer Grønlands Idrætsforbund til gode.
00FM/01.25.01-28 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til regeldannelse, der har til formål at animere hellefiskefiskere, der fisker med garn, til at overgå til alternative fiskeriformer såsom linefiskeri.
00FM/01.25.01-29 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til at lempe gældende veterinære krav i forhold til nedlagt vildt, bestemt til erhvervsmæssigt salg på hjemmemarkedet.
00FM/01.25.01-30 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at der i Finanslov 2001 ændres i budgetforudsætningerne for hovedkonto 50.01.03 i Finansloven for 2000,
00FM/01.25.01-31 Forslag om forlængelse af barselsorloven med en uge, gældende for alle med virkning fra år 2001.
00FM/01.25.01-32 Forslag om at Landsstyret,pålægges at fremsætte forslag om afsættelse af 9,5 mio. kr. for år 2001 samt 9,5 mio. kr. for overslagsårene, til forlængelse af landingsbanen i Iluli
00FM/01.25.01-33 Beslutningsforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret om at Grønlands Hjemmestyre opkøber 1 million Sikublockmursten, uden at der er tale om, at der ydes et direkte tilskud til Sikublockprojektet. Endvidere med denne tilføjelse, at Sik
00FM/01.25.01-34 Vi anmoder om, at der fastsættes ens mindstegrænse for beløbsstørrelsen, gældende for hele landet, i forbindelse med ydelse af offentlig hjælp til arbejdsløse.
00FM/01.25.01-35 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret om at fremkomme med en redegørelse om status for kapacitetstilpasningen på Royal Greenland A/S's landanlæg. I tilknytning hertil stiller jeg forslag om drøftelse og revurdering af, om ikke tiden
00FM/01.25.01-36 Forespørgselsdebat vedrørende de uacceptable i, at der er for store forskelle på byggetakten i byerne i de senere år.
00FM/01.25.01-37 Forespørgselsdebat vedrørende etablering af maskinmesteruddannelse i Grønland.
00FM/01.25.01-38 I medfør af § 35 i Forretningsorden for Grønlands Landsting, fremsætter jeg hermed forespørgsel vedrørende renovering af huse, skoler, kirker og andre ejendomme i bygderne, til drøftelse i Landstinget.
00FM/01.25.01-39 I medfør af § 35, stk. 1 i Forretningsorden for Grønlands Landsting, fremsætter jeg hermed for Landstinget forespørgselsdebat om der ikke skal indføres særskilt ordning omkring værdiansættelse af erhvervede BSU-huse, som bliver overtaget af
00FM/01.25.01-40 Beslutningsforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret om at arbejde seriøst på at afhænde Grønlands Hjemmestyres samtlige aktier i Grønlandsfly A/S, således at dette bliver realiseret.
00FM/01.25.01-41 Som dagsorden foreslår jeg hermed drøftelse af fastsættelse af begrænsning omkring antallet af passagerer i mindre både (14-17 fods lystbåde) samt indførelse af en forpligtelse til at medføre redningsudstyr.
00FM/01.25.01-42 En af de vigtigste kendetegn på at vi er et folk, er vort flag. Hidtil er der, atter som en følge af rigsfællesskabet (som snart at sige som det er tilfældet med andre nationale kendetegn) en dobbeltsidig anvendelse af flag, - da vi ikke ha
00FM/01.25.01-43 Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.
00FM/01.25.01-44 Spørgsmål til Landsstyret om opførelse af en ventesal for helikopterpassagerer i Kangaatsiaq.
00FM/01.25.01-45 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende undersøgelse af, hvor tidssvarende fritidsfaciliteter for børn og unge er, samt undersøgelse af fritidsklubmedarbejdernes uddannelse.
00FM/01.25.01-46 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende overdragelse af driften på nogle af Royal Greenlands produktionsfaciliteter vedrørende hellefiskeproduktion på bygderne i Nordgrønland.
00FM/01.25.01-47 Medlemsforslag fra Mikael Petersen
00FM/01.25.01-48 Spørgsmål til Landsstyret om forlængelse af 7-dages reglen efter jagtsæsonen for salg af rensdyr og moskusoksekød, d.v.s. vildt, på brædtet.
00FM/01.25.01-49 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende besejling med passagerskib af Upernavik Kommune i sommermånederne juni, juli og august.
00FM/01.25.01-50 Medlemsforslag fra Jakob Sivertsen
00FM/01.25.01-51 Beslutningsforslag om at yde erstatning til fangere og fiskere med økonomisk tab    p.g.a. lukningen af Puisi A/S i Nanortalik.
00FM/01.25.01-52 Redegørelse vedrørende lovligt forfald i forbindelse med Landstignets Møder
00FM/01.25.01-53 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelsesstøtte.