Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

VM-2000

Sagsnummer Titel
00VM/01.25.01-1 Mødets Åbning
00VM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen
00VM/01.25.01-3 Fastsættelse af  tidspunkt for Forårssamlingen 2000
00VM/01.25.01-4 Valg til Udvalg, Råd,  Nævn og Repræsentationer.
00VM/01.25.01-5 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag om ikrafttræden for Grønland af lvo om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i personalesager)
00VM/01.25.01-6 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale personregister
00VM/01.25.01-7 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet
00VM/01.25.01-8 Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfri miljøer m.v.
00VM/01.25.01-9 Forslag til landstingsbeslutning om, at der i landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer indføjes en bestemmelse om aldersbegrænsning ved køb af tobaksvarer.
00VM/01.25.01-10 Forslag om ændring af kap. 12, § 53, i Forretningsorden for Landstinget.
00VM/01.25.01-11 Forslag om krav om forhåndsforsikring af indbo.
00VM/01.25.01-12 Forslag om regulering af de månedlige alders- og førtidspensioner.
00VM/01.25.01-13 Forslag om ændring af salg af øl på 3,6%.
00VM/01.25.01-14 Forslag om regulering til ejere af Q-23 og Q-30-fiskekuttere, som følge af ombygning af disse.
00VM/01.25.01-15 Forslag om engelskundervisning fra det 3. eller 4. år i folkeskolen.
00VM/01.25.01-16 Forslag om indførelse af ens husleje i ældreboliger.
00VM/01.25.01-17 Forslag om forhøjelse af den skattefrie biindkomst for førtids- og alderspensionister.
00VM/01.25.01-18 Forslag om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken i henhold til § 32 i Forretningsorden for Landstinget.
00VM/01.25.01-19 Forslag om ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser, der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller ungt menneskes ophold på en d
00VM/01.25.01-20 Forslag om, at forstanderne på Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge igen får tillagt ankemulighed i forbindelse med hjemgivelse, i henhold til § 32 i Forretningsorden for Landstinget.
00VM/01.25.01-21 Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at iværksætte tiltag til oprensning af mistede fiskeredskaber samt tiltag til fremadrettet regelfastsættelse for løsning af problemerne forbundet hermed.
00VM/01.25.01-22 Forespørgselsesdebat om en officielt godkendt nationalsang.
00VM/01.25.01-23 Forslag om at Landstinget drøfter det offentliges informationsvirksomhed samt oplysningsarbejdets organisering i Grønland.
00VM/01.25.01-24 Forslag om en mere ligelig ordning af passagerskibenes besejling af Midtregionen, specielt bygderne.
00VM/01.25.01-25 Forslag om tilbundsgående redegørelse over Puisi A/S.
00VM/01.25.01-28 Forslag om omgående justering af kvotetildeling af rejer.
00VM/01.25.01-29 Forslag om lempeliggørelse af vilkårene på steder, hvor fangst er eneste næringsvej.
00VM/01.25.01-30 Forslag om en officiel godkendelse af brug af Siku block i forbindelse med byggeri.
00VM/01.25.01-31 Forslag om snarlig at tage Siku Block i brug i forbindelse med byggeri.
00VM/01.25.01-32 Forslag om forbedring af vilkårene og arbejdsforholdene for ansatte i kirken med henblik på at højne samfundets åndelige niveau.
00VM/01.25.01-33 Forslag om drøftelse af amerikanernes påtænkte modernisering af radaranlæggene i Pituffik.
00VM/01.25.01-34 Forslag om tættere samarbejde mellem de Hjemmestyreejede virksomheder på kysten.
00VM/01.25.01-35 Forslag om ansættelse af kordegne for at forbedre kirkens betjening af samfundet.
00VM/01.25.01-36 Forslag om forespørgselsdebat af behovet for etablering af ungdomspsykiatrisk konsulentbistand i henhold til § 35 i Forretningsorden for Landstinget.
00VM/01.25.01-37 Forslag om, at Landstinget i henhold til § 23 i forretningordenen nedsætter et midlertidigt børneudvalg med indeværende valgperiode som funktionsperiode.
00VM/01.25.01-38 I hvilket omfang indgår menneskerettighedsbestemmelser i det lovforberedende arbejde i Landstinget? Og hvordan kan dette indgå mere i lovgivningsarbejdet?
00VM/01.25.01-39 Forslag om beslutning om en klar kulturpolitik i Grønland.
00VM/01.25.01-40 Forslag om forhøjelse af uddannelsesstøtte i Grønland.
00VM/01.25.01-41 Forslag om åben drøftelse af en trafikstruktur og planlægning vedr. trafikområdet i Grønland i nær fremtid.