Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1999

Sagsnummer Titel
99EM/01.25.01-1 Mødets åbning
99EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
99EM/01.25.01-3 Fastsættelse af  tidspunkt for Forårssamlingen 2000
99EM/01.25.01-4 Valg til Udvalg, Råd,  Nævn og Repræsentationer
99EM/01.25.01-5 Valg af formand for Landstinget
99EM/01.25.01-6 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand til Landstinget.
99EM/01.25.01-7 Udenrigspolitisk Redegørelse
99EM/01.25.01-8 Forslag til Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om undersøgelses kommisioner.
99EM/01.25.01-9 Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttæden for Grønland af udlændingeloven.
99EM/01.25.01-10 Forslag til Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttæden for Grønland af lov om undersøgelse af Politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed.
99EM/01.25.01-11 Hjemmestyrets udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden af lov om ligtilsyn.
99EM/01.25.01-12 Hjemmestyrets udtalelse til Lov om ændring af kriminallov for Grønland
99EM/01.25.01-13 Redegørelse om NunaOil.
99EM/01.25.01-14 Forslag til Landstingsfinanslov 2000
99EM/01.25.01-15 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov II 1999
99EM/01.25.01-16 Forslag til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Budgetloven)
99EM/01.25.01-17 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat
99EM/01.25.01-18 Forslag til Landstingslov om Grønlands Erhvervsregister
99EM/01.25.01-19 Ens fragtredegørelsen
99EM/01.25.01-20 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Fangst og Jagt.
99EM/01.25.01-21 Redegørelse til Landstinget om fastsættelse af TAC'en og kvoter for 1999.
99EM/01.25.01-22 Forslag til principbeslutning om omdannelse af Nukissiorfiit
99EM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
99EM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg.
99EM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedr. Grønlands Tekniske Organisation.
99EM/01.25.01-26 Beslutningsforslag om Grønlands deltagelse i overenskomst mellem Danmark , Finland, Norge og Sverige om gensidig anerkendelse af kørekort og registrering af køretøjer.
99EM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed.
99EM/01.25.01-28 Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut.
99EM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfri miljøer m.v.
99EM/01.25.01-30 Redegørelse om status for folkeskolereformen.
99EM/01.25.01-31 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.
99EM/01.25.01-32 Vedrørende Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser uden fornyet  fremlæggelse for Landstinget.
99EM/01.25.01-33 Mediepolitisk redegørelse.
99EM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om uddannelse til sygeplejerske.
99EM/01.25.01-35 Forslag til landstingforordning om ændring af landstingsforordning om offentlig pension.
99EM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om arbejdsformidling.
99EM/01.25.01-37 Forslag til landstingslov om Grønlands Statistik
99EM/01.25.01-38 Forslag til Landstingslov om Grønlands Børne råd
99EM/01.25.01-39 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
99EM/01.25.01-40 Landstingets udtalelse om "Aftale om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav" (FAO-flagstatsaftalen).
99EM/01.25.01-41 Forslag til Forretningsorden for Grønlands Landsting.
99EM/01.25.01-42 Betænkning afgivet af Landstingets udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber.
99EM/01.25.01-43 Ombudsmandens Beretning 1998.
99EM/01.25.01-44 Sundhedsredegørelse
99EM/01.25.01-45 Forslag til landstingsbeslutning
99EM/01.25.01-46 Forslag til landstingsbeslutning
99EM/01.25.01-47 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom mandation nr. 8 i 1999 om initiativer til forbedret adgang for studerende fra Færøerne, Grønland og Island til uddannelsesinstitutioner i de vestnordisk
99EM/01.25.01-48 Forespørgsel vedr. transport af patienter, eller patienter, der var blevet opereret.
99EM/01.25.01-49 Forespørgsel om fremsættelse af redegørelse vedr. anvendelse af eksterne konsulenter i Grønlands Hjemmestyre.
99EM/01.25.01-50 Forespørgsel om redegørelse om planerne for etablering af en biltestbane i Kangerlussuaq.
99EM/01.25.01-51 Foslag om Landstingets drøftelse af indførelse af en fast landsdækkende totaloprydningfridag med henblik på at holde Grønland rent og præsentabel for gæster udefra.
99EM/01.25.01-52 Forslag om drøftelse af foranstaltninger for bevarelse af miljøet samt større grønlandsk medindflydelse i forbindelse med fremtidige aktiviteter på Indlandsisen og områderne uden for den kommunale inddeling.
99EM/01.25.01-53 Der bør stilles større krav til de virksomheder, der klart ikke ønsker at have grønlandske medarbejdere, visse byer.
99EM/01.25.01-54 Forslag til Landstings beslutning om, at Landstinget får kompetance til at stille ledere og bestyrelser i offentligt ejede virksomheder til ansvar i tilfælde af fejl dispotitioner.
99EM/01.25.01-55 Motoriserede arbejdsmasker på arbejdspladserne.
99EM/01.25.01-56 Hvor langt er man nået med arbejdet omkring asbest?
99EM/01.25.01-57 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om, at der i landstingsforordning nr. 9 af 30 oktober 1992 om hjælp til børn og unge og i landstingsforordning nr. 7 af 3.
99EM/01.25.01-58 Drøftelse af mulighederne for at udarbejde en landstingforordning om psykologer med tilsvarende indhold som den danske lov med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.
99EM/01.25.01-59 Forslag om principper, der skal danne grundlag for Landtingets børnepolitik.
99EM/01.25.01-60 Forlag om ændringer inden for gældende dansk lovgivning på lufttrafikområdet i Grønland med henblik på at overføre kompetencen og adminstrationen til Grønland.
99EM/01.25.01-61 Forslag om at privatisering af driften af KNR analyseres.
99EM/01.25.01-62 Beslutningsforslag om nedsættelse af et etisk råd.
99EM/01.25.01-63 Forslag om, at der nedsættes et udvalg til behandling af forhold for fiskere og fangere, der har mistet deres fangstredskaber.
99EM/01.25.01-64 Forbedring af kommunernes støttemuligheder til erhvervsformål.
99EM/01.25.01-65 Forslag om at der igangsættes en undersøgelse af de lediges problemer.
99EM/01.25.01-66 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om, at der i landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksv
99EM/01.25.01-67 Forslag til landstingsbeslutning om, at der indføres lempelige låneordning for ejere af selvbyggerhuse
99EM/01.25.01-68 Redegørelse om Greenland Tourisme A/S, Grønlands Turistråd
99EM/01.25.01-69 Forslag til landstingsbeslutning,om at afgiften på gevinstgivende automatspil ændres fra at være en fast afgift pr. automat til at være en afgift på brutto
99EM/01.25.01-70 Forslag til landstingsbelutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om, at en lejer i en tjenstebolig efter at have boet i boligen i 5 år får mulighed for at leje den på almindelige vilkår ell
99EM/01.25.01-71 Forespørgsel vedr. Den Særlige Hjælpefond.
99EM/01.25.01-72 Beslutningsforslag om stramning af lovgivningen om omsorgssvigtede børn.
99EM/01.25.01-73 Forespørgsel om at pålægge Landsstyret at iværksætte undersøgelser i Ikkatteq og de mange steder, hvor der er blevet foretaget geologiske undersøgelser samt omkring nedstyrtningsstedet for bombeflyet ved Pituffik m.h.p. miljøbeskyttende ini
99EM/01.25.01-74 Anmodning om redegørelse for serviceaftale med KNI Pilersuisoq.
99EM/01.25.01-75 Onsdagsforespørgsel om, hvilke befordringsmidler, der skal anvendes i forbindelse med befordring af turister, og hvilke krav, der skal stilles i den forbindelse.
99EM/01.25.01-76 Onsdagsforespørgsel om, hvilke planer og tiltag Landsstyret agter at iværksætte med hensyn til, at hjemmestyreejede virksomheder såsom Pisiffik og Pilersuisoq har åbningstider på søn- og helligdage.
99EM/01.25.01-77 Onsdagsforespørgsel vedr. KNI Pisiffiks konkurrence med privatejede virksomheder.
99EM/01.25.01-78 Landstingets udtalelse om "Aftale om gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande".
99EM/01.25.01-79 Forslag til landstingsbeslutning om indførelse af et fiskeriforbud for store havgående trawlere i en nærmere fastsat periode i området 65°25'N 53°25'W 64°30'N.
99EM/01.25.01-80 Midtvejsredegørelse inden for Socialområdet.
99EM/01.25.01-81 Forespørgsel om, hvornår man for alvor går i gang med at fremstille lærebøger tilpasset grønlandske forhold inden for social- og pædagoguddannelsesområdet.
99EM/01.25.01-82 Forespørgsel om, med hvilken baggrund tilskuddene til Kvindehøjskolen og Knud Rasmussens Højskole er samlet i en pulje.
99EM/01.25.01-83 Forespørgsel om, hvor store beløb, der anvendes til Mercuri Urval, der rådgiver Grønlands Hjemmesstyre i ansættelsessager.
99EM/01.25.01-84 Forespørgsel vedr. brug af harpunkanon med hvalgranat i forbindelse med fangst af sildepisker.
99EM/01.25.01-85 Forespørgsel om, hvor vidt Landsstyret er forberedt på de mulige følger, hvis danskerne gennem en afstemning beslutter sig til at gå ind for Euroen.
99EM/01.25.01-86 Forespørgsel om indkøbsmulighederne for patienter med sukkersyge og andre med lignende sygdomme.
99EM/01.25.01-87 Forespørgsel om, hvor vidt Landsstyret er rede til at afsætte rensdyrkvoter til Avanersuup kommunea for næste år.
99EM/01.25.01-88 Forespørgsel vedr. andre klageinstanser som alternativ til Landstingets Ombudsmand.
99EM/01.25.01-89 Forespørgsel vedr. genoptagelse af sommersejlads for kystpassagerskibe til og fra Upernavik i år 2000.
99EM/01.25.01-90 Landstingets valg af statsautoriseret revisor i henhold til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen mv. §5, stk. 1
99EM/01.25.01-91 Forespørgsel om, hvilke planer Royal Arctic Bygdeservice har vedr. forsyning af varer og materialer til Upernaviks bygder.
99EM/01.25.01-92 Forespørgsel om, hvor vidt forbrændingsanlæggene er udstyret med mekanismer, der kan hindre røgen i at blive sundhedsfarlig.
99EM/01.25.01-93 Forespørgsel om, hvilke planer Landsstyret har for at få repareret vejnettet i bygderne.
99EM/01.25.01-94 Forespørgsel om, hvilke planer Landsstyret har, når den lokale befolkning ønsker at overtage de ældre bygninger fra KGH-tiden.
99EM/01.25.01-95 Forespørgsel om, hvornår og med hvilken prioritering renoveringen af bygningsmassen i Grønland gennemføres.
99EM/01.25.01-96 Forespørgsel om, hvilke overvejelser Hjemmestyret har omkring en klar personalepolitik.
99EM/01.25.01-97 Forespørgsel om, hvor mange af de udsatte moskusokser i Natertaq ved Qasigiannguit man anslår, der er i dag, og om hvornår man tager stilling til evt. jagt på disse dyr.
99EM/01.25.01-98 Forespørgsel om, hvornår kommunerne får selvbestemmelsesret, så de ud fra deres egen økonomiske situation og betalingsdygtighed kan realisere deres planer uden at vente på Landskassen.
99EM/01.25.01-99 Forespørgsel om Landsstyrets evt. overvejelser omkring forbedring af mulighederne og samarbejdet mellem private i bygderne og KNI-Pilersuisoq.
99EM/01.25.01-100 Forespørgsel om, hvor vidt Landsstyret vil søge anlægsbroen i Qassiarsuk bragt i orden i den nærmeste fremtid.
99EM/01.25.01-101 Forespørgsel vedr. et tidligere fremsat medlemsforslag om ændring af Hjemmestyreloven, hvad angår det grønlandske sprog.
99EM/01.25.01-102 Forepørgsel om, hvilke renoveringsplaner der er for skolerne i vort land, og hvor langt man er nået med disse.
99EM/01.25.01-103 Forespørgsel om, hvad Grønlands Hjemmestyre agter at gøre ved boligsituationen for uddannelsessøgende i Nuup Kommunea.
99EM/01.25.01-104 Forespørgsel om, hvor langt man er nået med totalrenoveringsplanen for "Lille Slette" i Nuuk.
99EM/01.25.01-105 Forespørgsel om, hvor vidt man er nået med udviklingsplanen for boligbyggeri i Malenebugten i Nuuk.
99EM/01.25.01-106 Kan  Landsstyret oplyse, hvilke muligheder ejere af erhvervsfartøjere har for at modtage økonomisk-, juridisk- og anden rådgivningsbistand til en uvildig vurdering, i tilfælde, hvor deres fartøj har lidt skade på udstyr og/eller motorer, og
99EM/01.25.01-107 Forespørgsel om, hvor langt Landsstyret er nået med sine initiativer vedr. vandforsyningen i Narsap Kommunea.
99EM/01.25.01-108 Forespørgsel vedr. affaldsproblemet i Narsap Kommunea
99EM/01.25.01-109 Forespørgsel om, hvor langt man er nået med undersøgelsesarbejdet omkring de uddannelsessøgendes forhold, samt hvilke planer, Landsstyret har for at forbedre disse.
99EM/01.25.01-110 Forespørgsel vedr.muligheder for hjælpeforanstaltninger til den gruppe i vort samfund, der grundet boligmanglen må siges at være uden tilhørsforhold i og med, at mange ikke engang er registrerede i nogen kommune.
99EM/01.25.01-111 Forespørgsel om, hvorledes Landsstyret vil sikre og opnå, at private håndværksmestre o.lign. får mere lige vilkår.
99EM/01.25.01-112 Foresørgsel om planer for løsning af den alvorlige mangel på læger, sygeplejersker og jordmødre i år 2000, samt hvilke fremtidige forholdsregler, man endvidere vil tage.
99EM/01.25.01-113 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000, således at der skabes lovhjemmel til at oprette privatskoler i Grønland.
99EM/01.25.01-114 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om ændring af landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste kla
99EM/01.25.01-115 Generel betænkning afgivet af Landstingets Lovudvalg.
99EM/01.25.01-116 Forslag til Hjemmestyrets udtalelse vedrørende frivillig tillægsprotokol til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW-konventionen).
99EM/01.25.01-117 Generel betænkning afgivet af Landstingets Turismeudvalg
99EM/01.25.01-118 Valg af Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked