Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

FM-1999

Sagsnummer Titel
99FM/01.25.01-1 Mødets åbning
99FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen
99FM/01.25.01-3 Fastsættelse af  tidspunkt for efterårssamlingen 1999
99FM/01.25.01-4 Valg til Udvalg, Råd,  Nævn og Repræsentationer
99FM/01.25.01-5 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i personalesager).
99FM/01.25.01-6 Redegørelse om renoveringsbehovet i Grønland
99FM/01.25.01-7 Fremlæggelse af Landskassens Regnskab for 1998
99FM/01.25.01-8 Hjemmestyrets udtalelse til Radiokommunikationslovgivningen.
99FM/01.25.01-9 Politisk-Økonomisk Redegørelse
99FM/01.25.01-10 Forslag til landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
99FM/01.25.01-11 Redegørelse om STI-uddannelser.
99FM/01.25.01-12 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov I, 1999
99FM/01.25.01-13 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Fangst og Jagt.
99FM/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om Grønlands Statistik
99FM/01.25.01-15 Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.v. for år 2000
99FM/01.25.01-16 Forslag til Landstingslov om Grønlands Børneråd
99FM/01.25.01-17 Forslag til Landstingsforordning om Sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
99FM/01.25.01-18 Årsberetning for 1998 vedr. Oqaatsinik Pikkorissarfik.
99FM/01.25.01-19 Redegørelse om Paarisa.
99FM/01.25.01-20 Prioriteringsdebat og strukturproblemer indenfor det grønlandske sundhedsvæsen.
99FM/01.25.01-21 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets Efterårssamling 1999 om, at indførselsafgiften på biler, der anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, ændres.
99FM/01.25.01-22 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets Efterårssamling 1999 om ændring af landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 § 1, stk. 1 nr. 20, som affattet ved lan
99FM/01.25.01-23 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets Efterårssamling 1999, om ændring af landstingslov nr 19. af 30. oktober 1992 § 1, stk.1, nr. 21, stk. 2, som affatte
99FM/01.25.01-24 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at det pålægges Landsstyret at fremsætte forslag ændring af landstingsforordning om, at fjerne grænsen for tildeling af børnetilskud på kr. 280.001, og istedet indføre et minimu
99FM/01.25.01-25
99FM/01.25.01-26 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1 i 1998 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Islands regering og Grønlands Landsstyre at der oprettes en
99FM/01.25.01-27 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2 i 1998 om at henstille til Færøernes Landsstyremand for Kultur og Undervisning, Islands Minister for Uddannel
99FM/01.25.01-28 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3 i 1998 om at henstille til Færøernes Landsstyremand for Kultur og Undervisning, Islands Minister for uddannel
99FM/01.25.01-29 Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om ophævelse af ensfragtprisen på eksportvarer.
99FM/01.25.01-30
99FM/01.25.01-31 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41 om størrelsen af alderspensioner.
99FM/01.25.01-32 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41 om iværksættelse af udredningsarbejde vedrørende førtidspensionsområdet. Udredningen bør indeholde en samlet beskrivelse og en helhedsvurdering af hele førtidspensions området.
99FM/01.25.01-33 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41 om de ældres, de handicappedes og førtidspensionisternes vilkår.
99FM/01.25.01-34 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41 om Hjemmestyrets embedsmænds adgang til at benytte optjente bonuspoint ved flyrejser.
99FM/01.25.01-35 Forslag til landstingslov om ændring af landstinglov om finansieringsstøtte  ti landbaserede erhverv.
99FM/01.25.01-36
99FM/01.25.01-37 Forslag til ændring af landstingslov om tjenestemænd ansat i Landstingets Institutioner
99FM/01.25.01-38 KNR's Regnskab
99FM/01.25.01-39 Forespøgesel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk 1: Om Landsstyret agter at løse problemerne for fangerne ved salg af alke udenfor bopælskommunen, ved at ændre § 6 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 19. september 1989 om fredn
99FM/01.25.01-40 Onsdagsforspørgsel fra Malinnanguaq M. Mølgård
99FM/01.25.01-41 Onsdagsforespørgsel i henhold til forretningsordenen  § 42, stk. 2: Forespørgsel vedr. fangernes muligheder for afsætning af deres fangster.
99FM/01.25.01-42 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2, om Landsstyret agter at rette henvendelse til Royal Greenland A/S med henblik på at bedre fiskernes indhandlingsmuligheder.
99FM/01.25.01-43 Beslutningsforslag om politimæssig efterforsking af sagen vedr. kollegiebyggeriet i Qaqortoq
99FM/01.25.01-44 Beslutningsforslag i henhold til Forretningsordenens § 30, stk 2 og 3 vedr. mulighed for at gøre privat boligbyggeri fuldt afskrivningsberettiget med en lineær afskrivning over det ridsurm, hvor de optagne realkreditlån afdrages.
99FM/01.25.01-45 Landstingets udtalelse vedr. stærkt vandrende fiskebestande
99FM/01.25.01-46 Onsdagsforespørgsel i henhold til forretningsordenens § 42, stk. 2 vedr. bilkørsel over indlandsisen i f.m. KNI's  jubilæum
99FM/01.25.01-47 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2:  om, hvilke planer man har til nedtagning af lysmasterne for vejbelysning i Kangerlussuaq.
99FM/01.25.01-48 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: om, hvornår Landsstyret påtænker at realisere fastsættelse af bundgrænsen for tildeling af alderspensioner.
99FM/01.25.01-49 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: om, hvor langt Landsstyret er kommet med arbejdet omkring nedsættelse af et udvalg med henblik på undersøgelse af mulighed for indførelse af returflaskesystem i Qaanaaq, Illoqqort
99FM/01.25.01-50 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2 : Hvor langt er Landsstyret kommet med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsforslag således at læreruddannede, socialpædagoger, socialrådgivere og journalister
99FM/01.25.01-51 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2 : Hvad agter Landsstyret at foretage sig med henblik på at udarbejde fyldestgørende rapporter om situationen for børns rettigheder i Grønland, således som vi er forpligtet til i he
99FM/01.25.01-52 Reserveret
99FM/01.25.01-53 Hjemmestyrets udtalelse vedrørende forslag til Folketingslov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atom-prøvesprængninger
99FM/01.25.01-54 Forespørgsel i henhold til Landstingets Forretningsordens § 42, stk. 2: Hvordan fungerer det praktiske arbejde omkring AIDS-linien? Hvordan financieres arbejdet? Er det Landsstyremedlemmets vurdering, at arbejdet omkring AIDS-linien fungere
99FM/01.25.01-55 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: Skal "offentlig udskænkning fortsætte til alle" uden begrænsninger? Skal der også fortsat være mulighed for ubegrænset salg af 3,6-ere? Skal foreninger, som bruger en masse kræfte
99FM/01.25.01-56 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: Hvilke planer har Landsstyret omkring autister, som har behov for pleje døgnet rundt?
99FM/01.25.01-57 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: Hvad mener Landsstyret om størrelsen af bevillingen på 10 mio. kr. beregnet til kondemnering af fiskeriflåden?
99FM/01.25.01-58 Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens § 42, stk. 2: Vedrørende transformerstationer til brug for de sydgrønlandske fåreholderes kommunikation.
99FM/01.25.01-59 Forespørgsel i henhold til Landstingets Forretningsordens § 42, stk. 2: Vil Landsstyret være indstillet på at foretage undersøgelse med henblik på at bane vejen for, at bevillingerne til råd i Grønland bliver anvendt mere formålstjenligt ve
99FM/01.25.01-60 Landsstyret pålægges omgående at optage forhandlinger med Rigsmyndighederne om ikraftsættelse af Lov om Undersøgelseskommisioner for Grønland, gennem Kongelig anordning.
Onsdagsforespørgsel