Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1993

Sagsnummer Titel
93EM/01.25.01-1 Mødets åbning.
93EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet)
93EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling. (Formandskabet)
93EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer. (Formandskabet)
93EM/01.25.01-5 Redegørelse vedr. Vestnordens parlamentariske Samarbejdsråd. (Formanden for den grønlandske delegation)
93EM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om Landstingets Ombudsmand.
93EM/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om den offentlige forvaltning.
93EM/01.25.01-8 Forslag til  landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.
93EM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om etablering af selskab til varetagelse af aktiviteter vedr. mineralske råstoffer.
93EM/01.25.01-10 Hjemmestyrets udtalelse til lov om ændring af lov om et selskab til varetagelse af aktiviteter vedr. mineralske råstoffer i Grønland.
93EM/01.25.01-11 Udenrigspolitisk redegørelse.
93EM/01.25.01-12 Betænkning fra kommunalreformkommissionen. (Formanden for kommunalreformkommissionen)
93EM/01.25.01-13 Forslag til vedtægter for Augo Lynges fond.
93EM/01.25.01-14 Forslag til landstingsfinanslov for 1994.
93EM/01.25.01-15 Forslag til landstingstillægsbevillingslov II, 1993.
93EM/01.25.01-16 Landskassens regnskab for 1992.
93EM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet.
93EM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.
93EM/01.25.01-19 Forslag til landstingsforordning om etablering af et boligselskab.
93EM/01.25.01-20 Hjemmestyrets udtalelse til anordning for Grønland om forsikring mod følger af arbejdsskader.
93EM/01.25.01-21 Hjemmestyrets udtalelse til konvention nr. 169 om grundlæggende menneskerettigheder for oprindelige folkeslag
93EM/01.25.01-22 Hjemmestyrets udtalelse til ny nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992.
93EM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
93EM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sociale pensioner og  ældreinstitutioner.
93EM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om kirken.
93EM/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
93EM/01.25.01-27 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag.
93EM/01.25.01-28 Redegørelse for fåreavlserhvervet.
93EM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om havmiljø.
93EM/01.25.01-30 Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikraftsættelse af havmiljøloven.
93EM/01.25.01-31 Redegørelse om et naturinstitut.
93EM/01.25.01-32 Redegørelse for affaldsbortskaffelse.
93EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om veterinærvæsenet.
93EM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om Misissueqqaarnerit.
93EM/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om selskabsdannelse af TELE.
93EM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
93EM/01.25.01-37 Redegørelse om et zinkraffinaderi.
93EM/01.25.01-38 Redegørelse om trafik.
93EM/01.25.01-39 Forslag om stabilisering af fiskernes indkomst.
93EM/01.25.01-40 Forslag om, at der etableres et samarbejde mellem de canadiske og grønlandske myndigheder angående de fredede  landområder.
93EM/01.25.01-41 Forslag om etablering af et fællesråd vedr. kriminalloven.
93EM/01.25.01-42 Forslag om debat af sundhedsforholdene i bygder og yderdistrikter.
93EM/01.25.01-43 Betænkning afgivet af fiskeriudvalget. (Formanden for udvalget)
93EM/01.25.01-44 Betænkning afgivet af Handels- og Industriudvalget. (Formanden for udvalget)
93EM/01.25.01-45 Betænkning afgivet af udvalget for bygdeudvikling. (Udvalgets formand)
93EM/01.25.01-46 Redegørelse om KNI-omdannelsen.
93EM/01.25.01-47 Forslag om adskillelse af forbrugerrådet fra landsstyreområderne.
93EM/01.25.01-48 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
93EM/01.25.01-49 Forslag til landstingslov om tidsfrist for fastsættelse af de kommunale udskrivningsprocenter for 1994.
93EM/01.25.01-50 Forslag til landstingslov om ophævelse af landstingslov om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.
93EM/01.25.01-51 Betænkning afgivet af Forfatningsudvalget. (Udvalgets formand)
Fastsættelse af tidspunktet for næste samling
Fredagsforespøgsel
Fredagsforespøgsler