Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-1997

Sagsnummer Titel
97EM/01.25.01-1 Mødets Åbning
97EM/01.25.01-1A Valg af formand for Landstinget
97EM/01.25.01-1B Valg af næstformænd for Landstinget
97EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen
97EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunktet for de to næste samlinger.
97EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer til udvalg og repræsentationer.
97EM/01.25.01-5 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.
97EM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om kommunale forsøgsordninger.
97EM/01.25.01-7 Udenrigspolitisk redegørelse.
97EM/01.25.01-8 Redegørelse om Kangerlussuaq´s fremtid.
97EM/01.25.01-9 Redegørelse om oprettelse af et sprogsekretariat.
97EM/01.25.01-10 Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse af Lov om domstolstyrelsen med heraf følgende ændringer i bl.a. den grønlandske retsplejelov.
97EM/01.25.01-11 Forslag til Landstingsfinanslov for 1998.
97EM/01.25.01-12 Forslag til landstingstillægsbevillingslov II for 1997.
97EM/01.25.01-13 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
97EM/01.25.01-14 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.
97EM/01.25.01-15 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om statistisk virksomhed.
97EM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.
97EM/01.25.01-17 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
97EM/01.25.01-18 Redegørelse for boligstøtteområdet.
97EM/01.25.01-19 Redegørelse om status for Grønlands Landsstyres overvejelser om fortsat anvendelse af tjenestemandssystemet.
97EM/01.25.01-20 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til Lov om telekommunikation.
97EM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
97EM/01.25.01-22 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab.
97EM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om energiforsyning.
97EM/01.25.01-24 Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygdernes el- og vandforsyning.
97EM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om Amutsivik A/S.
97EM/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om Mittarfeqarfiit A/S.
97EM/01.25.01-27 Forslag til landstingslov om anlæg af en atlantlufthavn i Nuuk.
97EM/01.25.01-28 IT-redegørelse II
97EM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser mv.
97EM/01.25.01-30 Forskningspolitisk redegørelse.
97EM/01.25.01-31 Forslag til landstingslov om Sprogcentret.
97EM/01.25.01-32 Forslag til landstingsbeslutning om rettelse af § 28 i den grønlandske version af landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.
97EM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.
97EM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om Kirken.
97EM/01.25.01-35 Redegørelse om integration i  folkeskolen.
97EM/01.25.01-36 Redegørelse om opfølgning af Socialreformkommissionens betænkning.
97EM/01.25.01-37 Forslag til landstinglov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.
97EM/01.25.01-38 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
97EM/01.25.01-39 Valg af Landsstyreformand og  godkendelse af nyt Landsstyre.
97EM/01.25.01-40 Forslag til landstingsbeslutning om udarbejdelse af lov om obligatorisk VHF-radio for alle søfarende.
97EM/01.25.01-41 Forespørgselsdebat om forslag om genindførelse af ordningen med kommunernes mulighed for udlån af rentefrie midler for fremme af erhvervlivet.
97EM/01.25.01-42 Forespørgselsdebat om, at brugen af veluddannede grønlændere er alt for ringe.
97EM/01.25.01-43 Forespørgselsdebat om etablering af afdelinger for Greenland Tourism i Nord- og Sydgrønland.
97EM/01.25.01-44 Hjemmestyrets udtalelse til Londonkonventionen.
97EM/01.25.01-45 Forspørgselsdebat om forslag om seminar vedrørende bevaring af vort lands levende ressourcer, såsom fugle, fisk, sæler, hvaler, vegetation m.v.
97EM/01.25.01-46 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
97EM/01.25.01-47 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
97EM/01.25.01-48 Godkendelse af Landstingets Ombudsmands Beretning, 1996.
97EM/01.25.01-49 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41: IA stiller forslag om redegørelse vedr. KNR.
97EM/01.25.01-50 Betænkning fra Frednings- og Miljøudvalget.
97EM/01.25.01-51 Betænkning fra Skatteudvalget (Udvalgets formand) DAGSORDENSPUNKTET IKKE BEHANDLET.
97EM/01.25.01-52 Betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-53 Betænkning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-54 Betænkning fra Udvalget til revision af landskassens regnskaber (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-55 Betænkning fra Lovudvalget (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-56 Redegørelse om Vestnordisk Råd (Næstformanden for Den grønlandske Delegation).
97EM/01.25.01-57 Betænkning fra Sundhedsudvalget (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-58 Forslag til landstingsbeslutning om, at der indføres en obligatorisk høringspligt af Landstingets forskellige ressortudvalg forinden, at Landsstyret udsender en ny bekendtgørelse.
97EM/01.25.01-59 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstingets Ombudsmand (Formandskabet).
97EM/01.25.01-60 Redegørelse vedr. råstofområdet.
97EM/01.25.01-61 Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.
97EM/01.25.01-62 Forespørgselsdebat i henhold til forretningsordenens § 41: Foreslag om, at sagen vedr. den daværende bestyrelse og direktion for KNR forelægges Landstinget, således at Landstinget får en fuldstændig og klar  redegørelse.
97EM/01.25.01-63 Redegørelse vedr. arbejdskraftens sammensætning samt beskæftigelsespolitikken i Grønlands Hjemmestyre.
97EM/01.25.01-64 PUNKTET MANGLER
97EM/01.25.01-65 Redegørelse fra Landstingets KNI-udvalg (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-66 Betænkning fra Turismeudvalget (Udvalgets formand).
97EM/01.25.01-67 Generel betænkning afgivet af Landstingets Trafikudvalg (Udvalgets formand)
Onsdagsforespørgsel 1
Onsdagsforespørgsel 2
Onsdagsforespørgsel 3
Onsdagsforespørgsel 4
Torsdagsforespørgsel 1
Torsdagsforespørgsel 2