Om Revisionsudvalget

Opgaver for Revisionsudvalget 

Revisionsudvalgets opgaver fremgår af §§18, 19 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.

 

Formålet med revision og udvalgets gennemgang af Landskassens regnskaber er at sikre, at regnskabet er rigtigt (finansiel revision), at kontrollere om love og regler er overholdt (juridisk-kritisk revision) og om brugen af Landskassens penge har ført til det ønskede resultat (forvaltningsmæssig revision).

 

Revisionsudvalgets hovedopgaver er:

  • At sikre revision og kontrol af Landskassens regnskaber
  • At føre kontrol med Naalakkersuisuts varetagelse af Grønlands Selvstyres aktionærinteresser
  • At afgive betænkning til Inatsisartut med udvalgets bemærkninger i forbindelse med regnskabernes godkendelse

 

Revisionsudvalget har et tæt samarbejde med Inatsisartuts udpegede revisor, Landskasserevisoren (Deloitte), som udfører revisionsarbejdet. Revisionsudvalget kan i tillæg til revisionen bede Landskasserevisor om en undersøgelse. En undersøgelse vil normalt indgå som del af udvalgets årlige betænkning og kan f.eks. handle om, hvorvidt en Naalakkersuisoq har forvaltet en lov korrekt, eller om resultaterne af en bevilling har levet op til formålene. Landskasserevisors beretninger og notater danner grundlaget for Revisionsudvalgets arbejde. 

 

Revisionsudvalget beretter til Inatsisartut

Revisionsudvalget gennemgår resultatet af den finansielle og forvaltningsmæssige revision og revisionens bemærkninger hertil én gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til Naalakkersuisut, som regnskaberne giver anledning til. Spørgsmål og bemærkninger tillige med besvarelser fra Naalakkersuisut forelægges Inatsisartut med Revisionsudvalgets bemærkninger i udvalgets betænkning.

 

Revisionsudvalget peger ikke på løsninger i betænkningen. Formålet med betænkningen er: 

  • At oplyse Inatsisartut om, hvordan Naalakkersuisut har gennemført Inatsisartuts beslutninger og forvaltet de bevillinger, de har ansvar for
  • At få Naalakkersuisut til at rette op på kritisable forhold 

 

Revisionsudvalget beder den ansvarlige Naalakkersuisoq om at redegøre for, hvad der gøres for at rette op på de forhold, udvalget har kritisereret. Revisionsudvalget slipper ikke sagen, før der er afgivet tilfredsstillende svar og der sker tilfredsstillende forbedringer.

 

Inatsisartuts kontrol med Naalakkersuisuts forvaltning understøttes af Revisionsudvalget

Effekten af en betænkning eller undersøgelse kan bl.a. være, at Inatsisartutmedlemmerne rejser forespørgsler, beder om redegørelser og stiller spørgsmål til Naalakkersuisut om forhold, Revisionsudvalget har kritiseret.  Revisionsudvalgets arbejde understøtter på den måde Inatsisartutmedlemmernes opgave med at kontrollere Naalakkersuisut.

 

Revisionsudvalget har ikke sanktionsmuligheder overfor Naalakkersuisut. Udvalget kan anbefale, at Inatsisartut træffer beslutning i en sag, men kun Inatsisartut kan beslutte eventuelle politiske konsekvenser for en Naalakkersuisoq. 

 

Beslutningerne træffes i enighed

Selvom Revisionsudvalget repræsenterer forskellige politiske partier, forsøger udvalget altid at udtale sig i enighed – også, når de beder Landskasserevisor om at gennemføre en undersøgelse.

 

Det, at Revisionsudvalget oftest er enige, når det udtaler sig, selv om de er politikere med forskellige politiske holdninger, giver deres udtalelser og bemærkninger vægt over for både Inatsisartut, Naalakkersuisut og offentligheden.

 

Inatsisartut vælger Revisionsudvalgets medlemmer

Revisionsudvalgets medlemmer vælges en gang om året ved Forårssamlingen. Udvalget består af politikere, der er medlem af Inatsisartut. Formanden er medlem af koalitionen og næstformanden medlem af oppositionen. Derved tilstræbes samme balance som partiernes fordeling i Inatsisartut.