Frister for fremsendelse af bevillingssager

Materiale til optagelse på dagsordenen for det kommende ordinære udvalgsmøde, skal være udvalgssekretariatet i hænde senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

Rent undtagelsesvis kan denne frist overskrides, hvilket alene kan ske efter accept fra Finansudvalgets sekretariat eller efter aftale mellem vedkommende medlem af naalakkersuisut og Finansudvalgets formand, som straks orienterer sekretariatet derom.

 

I så fald skal afgørelsessagen ledsages af en skriftlig anmodning om hastebehandling af pågældende sag. Anmodningen skal begrunde hvorfor sagen ikke kan afvente behandling på næste ordinære Finansudvalgsmøde, samt redegøre for de forventede konsekvenser, såfremt sagen optages på Finansudvalgets mødedagsorden efter de gældende retningslinjer.