Den Grønlandske Fond

Den Grønlandske Fond er oprettet pr. 10. december 2015 som følge af en sammenlægning af de to grønlandsfonde Kulturfonden Danmark-Grønland og Det Kongelige Grønlandsfond.

 

Kulturfonden Danmark-Grønland blev oprettet den 5. september 2005 ved en sammenlægning af Grønlandsfonden af 1959, Folketingets Grønlandsfond og Kulturfonden Danmark-Grønland, og Det Kongelige Grønlandsfond blevet oprettet den 28. september 1974 ved en sammenlægning af Kong Frederik den Niendes og Dronning Ingrids Fond til bekæmpelse af tuberkulosen på Grønland og Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexandrines Grønlands-fond.

 

Fondens formue er tilvejebragt ved en sammenlægning af de to fondes kapitaler, som på sammenlægningstidspunktet udgjorde ca. 24.500.000 kr.

 

Fonden arbejder på grundlag af en vedtægt, hvorefter fondens formål er:

 

1) At yde støtte til grønlandske humanitære, videnskabelige og kulturelle formål i eller uden for Grønland.

 

2) At yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige, herunder bl.a.:

a. Fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark, bl.a. ved støtte til rejser til og fra Grønland.
b. Tilskud til kulturelle og sociale institutioner m.v. i Grønland og i Danmark.
c. Tilskud til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til optagelse af film m.v.
d. Støtte til besøgsfrirejser til Grønland til grønlændere, der efter flere års ophold i Danmark har et særligt behov for et ophold i Grønland, og tidligere borgere i Danmark, der efter flere års ophold i Grønland har et særligt behov for ophold i Danmark.
e. Støtte til grønlændere under uddannelse i Danmark.

 

3) a. At yde økonomisk hjælp og støtte til de efterladte efter de omkomne ved Grønlandsskibet m/s ”Hans Hedtoft”s forlis for derigennem at varetage berettigede forventninger hos modtagere af støtte fra Grønlandsfonden af 1959 ved dennes nedlæggelse.
b. At varetage berettigede forventninger hos modtagere af støtte fra Grønlandsfonden af 1959 ved dennes nedlæggelse i det omfang, der tidligere er blevet ydet støtte med henblik på at søge at afbøde følgerne af ulykker, som Grønlands natur har medført og at sikre, at der inden for den andel af grundkapitalen, som udgøres af midler fra Grønlandsfonden af 1959, fortsat vil kunne ydes passende støtte med henblik på at søge at afbøde følgerne af ulykker, som Grønlands natur vil medføre i fremtiden.

Fondens støtte til nr. 3) ydes som løbende understøttelse og/eller som hjælp til etablering, uddannelse o.lign. Fondens midler kan ikke ydes i stedet for ydelser, der påhviler det offentlige i henhold til lovgivningen, men der kan ydes støtte som supplement til offentlige bevillinger.

 

Fonden administreres af en bestyrelse på fire medlemmer, nemlig Rigsombudsmanden i Grønland som formand, et medlem udpeget af Naalakkersuisut og to medlemmer udpeget af Inatsisartut. For tiden består fondens bestyrelse af følgende personer:

  • Rigsombudsmand Mikaela Engell (formand)
  • Departementschef Søren Hald Møller (Naalakkersuisut/Landsstyreformandens Departement)
  • Jane Petersen Lantz (Inatsisartut/Grønlands Landsting)
  • Ruth Heilmann (Inatsisartut/Grønlands Landsting)

Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. februar.. Der bliver afholdt bestyrelsesmøde ultimo marts/primo april. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil som hovedregel blive afvist.

Ansøgningsskema kan downloades hér.

 

Ansøgningerne sendes til fondens sekretær, fuldmægtig Malene Engbo Andersen, Rigsombudsmanden i Grønland, Indaleeqqap Aqq. 3, Postboks 1030, 3900 Nuuk., Ansøgningen skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet, budget for den ansøgte aktivitet skal vedlægges, og eventuelle regnskabsoplysninger for tilsvarende tidligere aktiviteter bør ligeledes vedlægges.

 

Der ydes ikke støtte til driftsomkostninger, ligesom der generelt ikke ydes støtte til diæter. Uspecificerede ansøgninger afvises. Endvidere bør det oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side.

 

Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

 

Bevillingstilsagnet bortfalder efter et år, medmindre andet aftales. Henvendelse herom rettes til fondens sekretær.

Yderligere oplysninger om Den Grønlandske Fond fås ved henvendelse til fondsadministratoren på tlf. +299 32 10 01 eller pr. e-mail ro@gl.stm.dk.


Den Grønlandske Fonds fundats kan ses her.