Domsmænd til Grønlands Landsret

Regler om domsmænd findes i Retsplejeloven for Grønland (Lov nr. 305 af 30. april 2008) §§ 35-53:

For hver retskreds vælges et antal domsmænd ved hhv. kredsretterne, Retten i Grønland, og Grønlands Landsret. Antallet af domsmænd ved kredsretterne og Retten i Grønland fastsættes af dommeren ved Retten i Grønland. Antallet af domsmænd ved Grønlands Landsret fastsættes af landsdommeren. Antallet fastsættes således, at en domsmand må ventes at skulle deltage i behandlingen af 4 sager årligt.

 

Domsmænd ved kredsretterne vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra dommeren ved retten i Grønland.

 

Domsmænd ved Retten i Grønland og Grønlands Landsret vælges af Inatsisartut efter indstilling fra henholdsvis dommeren ved Retten i Grønland og landsdommeren.

 

Til domsmand kan vælges enhver myndig og uberygtet person. Den pågældende må ikke fylde 70 år i den periode, som den pågældende skal vælges for, og må ikke være ude af stand til at fyldestgøre en domsmands pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.

 

Følgende er udelukket fra at være domsmænd:

Medlemmer af Naalakkersuisut, advokater, advokatfuldmægtige, autoriserede forsvarere, hjemmestyrets øverste personale, domstolenes, anklagemyndighedens, rigsombudsmandens, politiets og kriminalforsorgens personale samt kommunefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

 

Følgende kan begære sig fritaget fra at være domsmænd:

Medlemmer af Inatsisartut, tjenestemænd ansat under Inatsisartut, medlemmer af Folketinget, tjenstgørende militærpersoner, læger og jordemødre, personer som er fyldt 60 år, samt personer, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- og familieforhold ikke uden fare for deres velfærd kan opfylde domsmandspligten. Endvidere kan personer, som har taget bopæl i en anden kreds end den, de er udtaget for, begære sig fritaget.

 

De personer, der vælges, underrettes skriftligt om valget og skal oplyses om muligheden for at gøre indsigelse herimod.

 

Landsdommeren afgør, om en person opfylder betingelserne for at være domsmand, og om en anmodning om fritagelse skal imødekommes. Afgørelserne kan ikke påklages.

 

En domsmand som uden lovligt forfald udebliver fra behandlingen af en sag, som vedkommende er udtaget til at deltage i, kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.

 

Valgperiode

Domsmændene vælges for 4 år ad gangen, regnet fra den 1. januar. Dette uafhængigt af mellemliggende nyvalg til Inatsisartut.


Næste gang Inatsisartut skal vælge domsmænd er i forbindelse med EM 2021, hvor der skal vælges domsmænd for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.